GESCHIEDENIS

uit: "Het Aloude Gilde van de Handboogschutters ST.-SEBASTIAAN te ROUSSELARE"

                                                                                         door E. Vanden Berghe-Loontjens

                                                                                                   ( Anno 1904)

 

De gilde werd gesticht voor de jaren 1400 en wettig erkend door de Graven van Vlaanderen,
     dit hield in dat zij ingezet werd bij oorlog of opstand.
     In uniformen trokken zij op met muziek en vlag bij processies en feesten, ook schuttersfeesten
     in de naburige steden.  Ons oudst gekende schuttersfeest te Roeselare dateert van 1441.
     De gildearchieven van voor 1700 zijn spijtig genoeg verdwenen.  Sinds de Middeleeuwen
     werd Roeselare om de 100 jaar verwoest of geplunderd.
     De gilde was vooral uitgerust voor het doelschieten, dit bleef zo tot het begin van de jaren 1900.
     De eerste staande wip dateert van het begin van de jaren 1700.  Vroeger werden de
     koningsschietingen om de 2 jaar op een molenwal gehouden.  Deze was voor de gelegenheid
     smaakvol ingericht met vaandels.  De gaaipers werden aan de wieken vastgemaakt.
     Sinds 1712 zijn alle Koningen, Hoofdmannen en Dekens gekend.  Telkens werd er een nieuwe
     hoofdman en deken gekozen.
     De maatschappij had confratés en confrateressen.  De gildezusters hadden een volledig
     onafhankelijk bestuur.  Verscheidene Koninginnen zijn bekend vanaf 1800.
     Om toe te treden tot de Gilde moest men voorgedragen worden en zweren voor de raad,
     voorgezeten door de Hoofdman, dat men een goed en getrouw gildebroeder zou worden en dat
     hij zich zou gevoegen naar de Eed onder de belofte van doodsschuld.  Dit omdat men als
     confrater van de Gilde gedoopt werd: te loote en te schoote, te voet en te peerd, te leven en te
     dode.  Met die doodsschuld, door de erfgenamen te bezorgen, gingen alle confraters naar de
     begrafenis en aten nadien in de schutterszaal een hesp met brood en een kan bier.
     Verscheidene schietingen zoals de combatschietingen dateren reeds uit de 15e eeuw.  De
     traditie is een rode draad door het 6 eeuwige bestaan.  De prijzen waren schalen, porcelein en
     medailles vanaf de vroegste bronnen.
     De schrijver wenst in de 20e eeuw, "die van het volk", de Gilde verder vrede en
     verdraagzaamheid in de harten en voorspoedige jaren!

       In aansluiting aan het boek van E. Vanden Berghe-Loontjens uit 1904:

              “DE GESCHIEDENIS VAN DE XXe EEUW”
1904 De geschiedenis van de gilde wordt in boek gevat. Het is het enige werk dat totnutoe gebleven is.
          Hoofdman Eugène Mestdagh wordt aangesteld.
1914-18 De chalet ging in de vlammen op bij de inval van de Duitsers in oktober 1914.
               Alle waarden en archieven waren verloren. De wederopbouw kon niet gebeuren met behulp
               van oorlogsschade gezien de gilde geen rechtspersoon was. Hoofdman E. Mestdagh kocht
               het pand fictief en liet het herbouwen. Bij zijn overlijden moest de familie nog een
               tussenkomst vragen bij de notaris betreffende de erfenis van de chalet, de chalet bleef
               wel eigendom van de gilde.
1924 Eerste schieting na WO I. Foto”Souvenir de notre première sortie”.
1930 Foto van de Koningschieting op 22 mei.
1934 Foto: Viering Oscar Dewitte met beeld van staande schutter.
1935 Kiekenschieting op twee levende hanen die in een tonnetje aan de pers waren
          bevestigd. De ton moest stuk geschoten worden tot de hanen, die boven mekaar elk in een
          compartiment zaten, naar beneden fladderden. Bleven zij op de armen of de sprangen zitten,
          er werd verder geschoten. Wie een haan kon vatten was de gelukkige. (Dierenbescherming was
          dan nog niet ingeburgerd zoals we ze nu kennen, in Zaffelare schoot men destijds op levende ratten.)
1930-39 Porceleinen eetservies met gekruiste bogen, soms met jaartallen, zeer mooie bijhorende terrines en
                kommen. Het volledige servies staat uitgestald in de spijszaal van “Het Labyrinth” Dries te Kemmel.
1940-44 Oorlog. Opnieuw geen koningschieting. De verordening van het stadsbestuur dat
                het boogschieten verbood, werd door de hoofdman genegeerd, hij besloot af te wachten en liet verder schieten.
1945 Jerôme Bubbe schiet zich als eerste Keizer van de gilde. Negen jaren verliepen tussen de eerste en de
          derde titel (1936-1938-1945)
1952 Kampioen van 1e Sector: Becue Karel, Becue Willy, Couvreur Edmond,
          Roelens Medard, Tack Karel, Van Raepenbusch Achiel. Viering in de chalet,
          foto’s van kampioenen met burgemeester Deman, hoofdman en secretaris . Als persoonlijke herinnering
          kregen de kampioenen een gouden hanger (21ct) met schild, lauwerkrans en bogen.
1953 Kunstbord voor het jubeljaar van 50 jaren lidmaatschap van hoofdman Eugène
          Mestdagh en secretaris Louis Cuvelier.
1954 Overlijden van hoofdman E.Mestdagh. Hypoliet Van Camp wordt Ere-Hoofdman en Medard Roelens wordt de Hoofdman.
1955 Achiel Van Raepenbusch +schiet zich Keizer.
1956 Stichten van de afdeling Liggende Wip door inzet van hoofdman Medard Roelens, secretaris Edmond Couvreur
          en bestuurlid Vanderhaeghe Werner.
1960 Kampioen 1e Sector: Becue Karel, Nolf Albert, Tack Karel, Vandecasteele Leon, Van Compernolle Jerôme.
          Viering in Het Belfort Ooststraat; als persoonlijke herinnering kregen de kampioenen een gouden zegelring (21ct)
          met bogen , jaartal en hun initialen.
1963 Kampioen van België. Na Kampioen van de 1e Sector in Heule schoten zich te Destelbergen tot
          Kampioen van België : Nolf Albert, Tack Karel, Vandecasteele Leon, Vandoorne Carlos en Vansteenkiste Jozef.
          Start van een jaarlijkse Combat tegen Sint Sebastiaan Torhout met inzet een schaal. Gedurende meer dan 3O jaar
          werd beurtelings in Torhout en in Roeselare gekampt. Wie de schaal driemaal kon winnen mocht ze behouden en een
          nieuwe werd ingezet.Twee schalen in Torhouts aardewerk sieren nog onze chalet, de tinnen borden werden alle gestolen.
1964 Viering Nationale Kampioenen. Optocht met muziek, ontvangst op het
          Stadhuis, Banket in “De Beurs” Stationsplein, Bal. Als persoonlijke herinnering kregen de kampioenen weerom
          een gouden hanger (21 ct) met schild, pijlen en bogen.
          Hoofdman Medard Roelens overlijdt schielijk. Edmond Couvreur wordt tot nieuwe hoofdman gekozen.
1965 Viering 100 jaar schieten in het Sint Sebastiaanspark Kattenstraat.
          Nieuwe vlag ingewijd door Z.E.H. Deken Vervenne.
          Koningschieting gedurende twee dagen. Op maandag Tweede Sinksendag werd gedurende 18 ronden gekampt, de vogel
          was 46 maal geraakt en stukgeschoten. In de 19e ronde viel de vogel 3 maal. Er werd nog gedurende 5 ronden
          gekampt; het was toen 21H15 en men besliste de volgende zondag verder te schieten. De volgende zondag werd het
          stukje da overbleef nogmaals stuk geschoten, na uiteindelijk 44 ronden was de koning gekend.
1965 Door het eindigen van de 100-jarige cijnspacht werd het Stadsbestuur volledig eigenaar . Er werd beslist het
          park her aan te leggen. De conciergerie bij de ingang werd afgebroken.
          De liggende wip schiet in “Au Damier” Stationsplein. Tijdens de “Batjes” koopjesdagen werd een beschrijf in
          open lucht gegeven op het Stationsplein, de 3 persen stonden opgesteld tegen de spoorweg.
1968 De staande wip schiet in Sint Pieter wegens de heraanleg van het park.
1969 Hoofdman Edmond Couvreur legt zijn ambt neer omdat zijn handelsactiviteiten te veel tijd vergen. Henri Collette
          wordt nieuwe hoofdman.Edmond Couvreur wordt Ere-Hoofdman gekozen.
1970 De liggende wip komt weerom schieten in de chalet.Er wordt gestart met een combat tegen Sint Pieter van Roeselare.
          De staande wip keert terug naar de Kattenstraat.
1971 De open wip wordt vervangen door een wip met muit.
1972 De koningschietingen worden jaarlijks gehouden in plaats van om de twee jaar.
1974 Breuk van de kabels van de muit; tijdens de oefenschieting kwam alles ineens naar beneden.
          Eerste Batjesprijs op de staande wip.
1978 Aanvang van de besprekingen voor een tweede wip met muit.
1979 Hoofdman Collette krijgt een breuk aangeboden op de viering van zijn tienjarig ambt.
1980 Marcel Samoy wordt de 3e keizer.
1983 Ernest Espeel wordt de 4e keizer.
1988 De tweede wip met muit wordt ingehuldigd.Inbraak in de chalet met diefstal van de breuken, tinnen borden,
          een deel inboedel en drankvoorraad. Sindsdien kan alleen nog de breuk van de hoofdman, die bij hem thuis was,
          opgehangen worden bij de koningschieting van de staande en de liggende afdelingen.
1989 Hoofdman H. Collette neemt ontslag en wordt opgevolgd door Carlos Vandoorne.
1993 Start van de Zondagmorgenschietingen.Brand bij een zoveelste inbraak in de chalet. Verscheidene kaders en
          foto’s gingen verloren. Het stadsbestuur wordt geraadpleegd omtrent de restauratie.
1995 Stadsbestuur wilde niet ingaan op onze vraag tot restauratie van het dak en modernisering van het gebouw.
          Een nieuwe houten chalet met pannendak wordt gebouwd in plaats van het bakstenen gebouw met strodak.
1999 Wilfried Geldhof wordt 5e keizer.
2002 Hoofdman Carlos Vandoorne neemt ontslag om gezondheidsredenen en wordt Ere-hoofdman. Erni Samoy wordt gekozen
          tot nieuwe Hoofdman.
2006 Penningmeester André Vanmaele start met een website. Nu kunnen de leden het klassement natrekken op hun eigen pc.
2007 Deken John Tack sprokkelt de geschiedenis van de laatste eeuw samen als
          aanzet tot viering 600 jaar Sint Sebastiaansgilde te Roeselare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top